ZGARNIJ LAKIERY, BAZY I TOPY ZA 9,99 ZŁ!

ZAMAWIAM

LAKIERY ZA 9,99 ZŁ!

ZAMAWIAM

Reklamacje i zwroty

I. Reklamacje

Jeżeli zakupione przez Ciebie Towary okazały się wadliwe lub też realizacja umowy przebiegła niezgodnie z naszym Regulaminem, możesz złożyć reklamację, w dowolnej, wybranej przez Ciebie formie np.:

a) w formie pisemnej, korzystając z przygotowanego przez nas 

FormularzA reklamacyjnego

przesłanego na adres naszej siedziby tj.:

Cosmo Group Sp. z o.o.

ul. Jasielska 10 a,

60 - 476 Poznań

b) w formie mailowej na adres:  reklamacje@cosmogroup.pl

c) za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia reklamacji, dostępnego pod linkiem: https://b2b.cosmogroup.pl/b2c

Preferujemy zgłaszanie reklamacji za pośrednictwem elektronicznego formularza, ale decyzja o wyborze formy zgłoszenia należy do Ciebie.

W przypadku wątpliwości, możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 

+48 612 502 439

Jako sprzedawca odpowiadamy za wady towaru, jeśli zostaną one ujawnione w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy zakupu lub doręczenia w przypadku umowy zawieranej na odległość, a także za wszelkie wady związane z realizacją umowy.

W celu sprawnego rozpatrzenia Twojej reklamacji złożonej mailowo, zalecamy dołączenie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia, ze wskazaniem Twojego żądania, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę stwierdzenia wady oraz, o ile to możliwe, zdjęcia wady.

Po zgłoszeniu reklamacji, otrzymasz od nas szczegółowe informacje o dalszych krokach postępowania. Jeżeli zostaniesz poproszony o odesłanie reklamowanego towaru, pamiętaj o jego zabezpieczeniu w sposób uniemożliwiający powstanie uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o dołączenie formularza reklamacji. Jeśli jesteś konsumentem (dokonałeś zakupu, który nie był związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową) lub przedsiębiorcą, któremu zgodnie z przepisami prawa przysługują uprawnienia konsumenta (dokonałeś zakupu związanego z prowadzona działalnością gospodarczą, ale przedmiot umowy, czyli zakupiony towar, nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, który zostaje określony w związku z przedmiotem wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej), a w wyniku przeprowadzonej weryfikacji towaru, reklamacja okaże się zasadna, zwrócimy Tobie koszty przesyłki reklamowanego towaru.

Do złożonej przez Ciebie reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojej wiadomości zawierającej treść reklamacji lub też od dnia otrzymania reklamowanego towaru, jeśli jego otrzymanie jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

Składając reklamację przysługuje Tobie prawo do wyboru żądania:

  1. Prawo do obniżenia ceny zakupu. 
  2. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu.
  3. Prawo do żądania usunięcia wady. 
  4. Prawo do wymiany towaru na wolny od wad.

Możesz wybrać wymianę towaru na wolny od wad lub też doprowadzenie towaru do stanu zgodności z umową. W takiej sytuacji, usuniemy wadę lub wymienimy towar na wolny od wad w rozsądnym terminie, starając się aby nie przysporzyć Tobie nadmiernych niedogodności. Koszty naprawy lub wymiany wynikające z uznania reklamacji bierzemy na siebie i w związku z tym nie poniesiesz jakichkolwiek kosztów. Możemy nie spełnić Twojego żądania obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienimy towar na wolny od wad. Możesz zamiast proponowanego przez nas rozwiązania zażądać usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad, wskazując sposób realizacji żądania. Jeśli jednak realizacja takiego roszczenia okaże się niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, w porównaniu ze sposobem, który my zaproponujemy, żądanie usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad nie zostanie zrealizowane. Jeśli towar był już wcześniej naprawiany lub wymieniony i nadal nie jest on zgodny z umową, możesz odstąpić od umowy zakupu i otrzymać zwrot ceny.  Szczegółowe informacje dostępne są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1740 z późn. zm.).                                                            

II. Zwrot bez podania przyczyny - Odstąpienie od umowy sprzedaży

Jeśli zakupiłaś za pośrednictwem naszego sklepu internetowego nasze towary jako Konsument (dokonałaś zakupu, który nie był związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową) lub przedsiębiorca, któremu zgodnie z przepisami prawa przysługują uprawnienia konsumenta (dokonałeś zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale przedmiot umowy, czyli zakupiony towar, nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, który zostaje określony w związku z przedmiotem wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej), możesz odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru.

W celu skorzystania z tego uprawnienia, prześlij do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to możesz przesłać w dowolny, wybrany przez Ciebie sposób np.:

a) w formie pisemnej na adres naszej siedziby, tj.:

Cosmo Group Sp. z o.o.,

ul. Jasielska 10 a,
60 - 476 Poznań

b) w formie mailowej na adres: reklamacje@cosmogroup.pl

c) za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia, dostępnego pod linkiem:

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Możesz stworzyć własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub też skorzystać z przygotowanego przez nas, udostępnionego pod linkiem: 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dla zachowania wskazanego wyżej terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia, w dowolnej formie przed upływem tego terminu.

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ta uważana jest za niezawartą i otrzymane od Ciebie płatności zostaną zwrócone.  

Zwrócimy Tobie wszystkie otrzymane w ramach Umowy, od której odstąpiłeś,  płatności wraz z zapłaconymi kosztami dostawy zakupionego towaru, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem iż możemy powstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do momentu odebrania zwracanego towaru lub też otrzymania dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W związku z czym, bardzo prosimy o niezwłoczne odesłanie produktu po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres naszej siedziby, wskazany powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Im szybciej otrzymamy zwracany towar, tym szybciej pieniądze znajdą się na Twoim koncie. Pamiętaj, aby zabezpieczyć produkt w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu w trakcie transportu. Podczas zwrotu będziesz zmuszony ponieść koszty przesyłki zwracanego produktu. Postanowiliśmy ułatwić Ci odesłanie nam produktu - możesz zrobić to za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o., wówczas nie ponosisz żadnych kosztów zwrotu. Możliwość ta przysługuje jednak tylko w przypadku, gdy towar został do Ciebie doręczony za pomocą InPost Paczkomaty. 

W celu dokonania zwrotu za pośrednictwem InPost Paczkomaty, wykonaj następujące kroki:

  1. Wejdź na stronę: https://szybkiezwroty.pl/ oraz wybierz sklep internetowy: Cosmo Group Sp. z o.o.
  2. Wypełnij formularz zwrotu, wskazując swoje dane, dane zwracanego zamówienia oraz powód zwrotu.
  3. Kliknij wyślij. Po dokonaniu weryfikacji przez InPost Paczkomaty, Twój zwrot zostanie zaakceptowany i otrzymasz kod zwrotu.
  4. Otrzymany kod zwrotu wprowadź w dowolnym Paczkomacie, a następnie otworzy się właściwa skrzynka w Paczkomacie. Po włożeniu zwracanego produktu oraz zamknięciu skrzynki, Twój zwrot zostanie do nas wysłany. 

Po wykonaniu powyższego, dokonany zwrotu środków pieniężnych. Zwrócona zostanie cena za zwracany towar wraz z opłaconymi kosztami przesyłki. Jednak jeśli podczas składania zamówienia wybrałaś sposób dostawy inny niż najtańszy, wskazany na naszej stronie, możemy zwrócić tylko koszty najtańszej formy dostawy. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrócenia poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu takiego samego środka płatności, jakiego użyłaś podczas zawierania umowy, chyba że w formularzu odstąpienia wyraźnie wskazałaś, iż zwrot pieniędzy ma nastąpić w inny wybrany przez Ciebie sposób. Zwrot pieniędzy w inny sposób nie będzie wiązał się z obowiązkiem poniesienia dodatkowych kosztów.

Pamiętaj, iż w przypadku odstąpienia od umowy, ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób przekraczający użytkowanie w celu sprawdzenia charakteru, cech oraz właściwości.

Pamiętaj również, że uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do umów zakupu towarów, które sprzedawane są w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego, towar nie może zostać już zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 287 z późn. zm.), która jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenta, czyli sobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jeśli dokonuje zakupu w związku z prowadzona działalnością, jednak z treści umowy wynika, iż jej przedmiot nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności udostępnionego  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.