WSZYSTKIE BAZY I TOPY >>>  -20% !  >>>

KUPUJĘ

PROMO: 2+1 na lakiery!

NA ZAKUPY!
Regulaminy

Regulamin promocji Expert

Regulamin promocji „Rabat na szkolenia NEONAIL – w grupie taniej” 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat na szkolenia NEONAIL – w grupie taniej” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NEONAIL, a także systemu profesjonalnych szkoleń z zakresu manicure, oferowanego za pośrednictwem strony internetowej Neonail Szkolenia (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie usług oferowanych przez Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej działalności usługowej.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 30.07.2021 godz. 16:00 do 31.08.2021 godz. 23:59.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji

a)    Strona internetowa, za pośrednictwem której Organizator przyjmuje zapisy na szkolenia dostępna pod adresem: Neonail Szkolenia.

 1. W ramach Promocji, Organizator udzielać będzie rabatu na zakup udziału w wybranym przez uczestnika szkoleniu marki NEONAIL, oferowanych przez Organizatora we wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu okresie, w wysokości od 5% do 25%, pod warunkiem spełnienia przez uczestników warunków Promocji opisanych poniżej.
 2. Aby uzyskać rabat na udział w szkoleniu, Klient zobowiązany jest do zebrania grupy maksymalnie 5 osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu marki NEONIAL, które zapiszą się na udział w dowolnie wybranym przez siebie szkoleniu.
 3. Grupa osób biorących udział w Promocji nie może być większa niż 6 osób.
 4. Wysokość przyznanego rabatu uzależniona jest od ilości osób zapisanych wspólnie na szkolenie w ramach jednej grupy

a)    jeśli grupa składa się z 2 osób (klient + jedna osoba) – Organizator przyznaje rabat w wysokości 5%;

b)   jeśli grupa składa się z 3 osób (klient + dwie osoby) – Organizator przyznaje rabat w wysokości 10%;

c)    jeśli grupa składa się z 4 osób (klient + trzy osoby) – Organizator przyznaje rabat w wysokości 15%

d)   jeśli grupa składa się z 5 osób (klient + cztery osoby) – Organizator przyznaje rabat w wysokości 20%;

e)   jeśli grupa składa się z 6 osób (klient + pięć osób) – Organizator przyznaje rabat w wysokości 25%.

 1. W ramach Promocji, w przypadku zebrania przez Klienta odpowiedniej (zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu) grupy osób zainteresowanych udziałem w dowolnym szkoleniu marki NEONAIL oferowanych przez Organizatora, Organizator przyzna wszystkim członkom danej grupy rabat, w wysokości zgodnej z § 2 ust. 6 Regulaminu.
 2. Promocja objęte są wszystkie szkolenia marki NEONAIL, oferowane przez Organizatora.
 3. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu udziału w dowolnym szkoleniu w wysokości do 25%, Klient zobowiązany będzie zebrać grupę osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu oraz zapisanie się przez wszystkich uczestników zebranej grupy na udział w wybranym szkoleniu, za pośrednictwem strony internetowej Neonail Szkolenia, poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na w/w stronie. W przypadku zapisania się przez jednego uczestnika na więcej niż jedno szkolenie, przyznany w ramach Promocji rabat dotyczyć będzie tylko jednego szkolenia, które będzie najtańsze spośród wybranych przez uczestnika. W celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji ilości osób wspólnie zapisujących się na szkolenie oraz wysokości przyznanego w ramach Promocji rabatu, uczestnik zapisujący się na szkolenie, zobowiązany będzie wskazać w wiadomości przesłanej do Organizatora, podczas wypełniania formularza zapisu na szkolenie, imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, z którą klient zapisuje się na szkolenie. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgodności przekazanych danych, Organizator przesyła wszystkim osobom zgłoszonym do udziału w szkoleniu, w ramach tej samej grupy, informacje o wysokości przyznanego rabatu oraz uwzględniającej przyznany w ramach Promocji rabat cenie za udział w szkoleniu, na które zgłoszone osoby dokonały zapisu.  

10. Każdy uczestnik może przystąpić do promocji tylko jeden raz, to znaczy iż w przypadku zakupienia udziału w szkoleniu z rabatem, dany uczestnik nie może ponownie przystąpić do Promocji np. w ramach innej grupy osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresami: https://szkolenia.neonail.pl/ https://neonailexpert.pl/, https://www.neonail.pl/.
 2. W przypadku jeśli w ramach Promocji, na wybrane szkolenie zapisz się osoba będąca konsumentem zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, osobie tej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Organizator ma prawo anulować przyznany rabat w wysokości, przypadającej na uczestnika, który odstąpił od udziału w szkoleniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.