KUP 2 LAKIERY HYBRYDOWE, SIMPLE LUB KLASYKI I ODBIERZ OLIWKĘ ZA 1 ZŁ!  >>>>>

KUPUJĘ

-20% NA WSZYSTKIE BAZY I TOPY !

NIE CZEKAJ
Sklep

Regulamin Bonów Podarunkowych

Regulamin Bonów podarunkowych oferowanych w stacjonarnych punktach sprzedaży NEONAIL

§ 1. Definicje

 1. Wydawca - Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849,
 2. POS – stacjonarne punkty obsługi klienta zlokalizowane w całej Polsce. Lista stacjonarnych punktów obsługi dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/sklep-neonail.html,
 3. Bon podarunkowy - bon towarowy wydawany w formie fizycznej/papierowej, uprawniający Użytkownika do nabycia na jego podstawie wszelkich Towarów oferowanych w wybranym POS-ie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu,
 4. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Bonu podarunkowego za pośrednictwem wybranego POS-u,
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu podarunkowego, dokonujący transakcji zakupu na wybranym POS-ie z wykorzystaniem Bonu podarunkowego,
 6. Towar – produkt oferowany do sprzedaży przez Wystawcę za pośrednictwem wybranego POS-u, mogący być przedmiotem Transakcji zawartej z Nabywcą,
 7. Transakcja – umowa sprzedaży Towaru oferowanego na wybranym POS-ie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Wystawcą,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Bonów podarunkowych oferowanych w stacjonarnych punktach sprzedaży NEONAIL.

§ 2. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania oraz użytkowania Bonów podarunkowych.
 2. Bon podarunkowy w rozumieniu jest formą vouchera na zakupy w POS-ie.
 3. Wydawany Bon podarunkowy jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, i w związku z tym wydawanie Bonów podarunkowych nie stanowi Transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych.
 4. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego oraz do przyjmowania Bonu podarunkowego jako wynagrodzenie za całość lub część zakupów Towarów dokonywanych w wybranym przez Użytkownika POS-ie.
 5. Za pomocą Bonu podarunkowego, Użytkownik może dokonywać Transakcji w dowolnie wybranym POS-ie na terenie Polski, działającym pod marką NEOANIL.
 6. Bon podarunkowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Dotyczy to również sytuacji, gdy środki zapisane na Bonie podarunkowym nie zostały wykorzystane w okresie ważności Bonu podarunkowego.
 7. Wystawca wydaje Bony podarunkowe na okaziciela i w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się Bonem podarunkowym przez osoby trzecie, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonu podarunkowego z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, a powstałych po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Ważność każdego wydanego przez Wydawcę Bonu podarunkowego wynosi 1 rok (rozumianego na potrzeby niniejszego Regulaminu jako 365 dni kalendarzowych) od dnia dokonania zakupu Bonu podarunkowego przez Nabywcę. Każdorazowo, dzień upływu terminu ważności Bonu podarunkowego, Wydawca wskazuje na wydanym Bonie podarunkowym.

§ 3. Zasady nabywania Bonów podarunkowych

 1. Bony podarunkowe dostępne są w każdym POS-ie. Nie ma możliwości nabycia Bonów podarunkowych w inny sposób np. portale aukcyjne.
 2. W celu dokonania zakupu Bonu podarunkowego, Nabywca jest zobowiązany za pośrednictwem dowolnie wybranego POS-u dokonać zakupu, wskazując pracownikowi Wydawcy wartość Bonu podarunkowego jaki Nabywca chce zakupić.
 3. Nabywca może wybrać wartość Bonu podarunkowego spośród dostępnych nominałów:

a)    50,00 zł.;

b)    100,00 zł.;

c)    200,00 zł.

4. Płatność za Bon podarunkowy może być dokonana w dowolnej formie, dostępnej w chwili dokonywania zakupu w wybranym POS-ie.

5. Po dokonaniu płatności, Wydawca niezwłocznie wydaje Nabywcy wybrany Bon podarunkowy.

6. Termin ważności Bonu podarunkowego rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po wydaniu Nabywcy Bonu podarunkowego.

§ 4. Zasady korzystania z Bonów podarunkowych

 1. Realizacja Bonu podarunkowego polega na nabyciu Towarów oferowanych w dowolnie wybranym przez Użytkownika POS-ie oraz opłaceniu ceny nabycia za Towar z wykorzystaniem środków zapisanych na Bonie podarunkowym.
 2. Użytkownik w celu wykorzystania Bonu podarunkowego, zobowiązany jest podczas Transakcji wydać Bon podarunkowy pracownikowi Wydawcy.
 3. Bon podarunkowy może zostać zrealizowany tylko w jednej Transakcji, która zostanie dokonana w okresie ważności Bonu podarunkowego, z zastrzeżeniem iż wartość Transakcji (cena nabycia Towarów) musi być równa lub wyższa od wartości środków zapisanych na Bonie.
 4. Użytkownik dokonując Transakcji za pomocą Bonu podarunkowego, zobowiązany będzie do dopłacenia kwoty stanowiącej różnicę wartości Bonu podarunkowego oraz ceny nabywanego Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych w wybranym POS-ie sposobów płatności.
 5. Użytkownik może wykorzystać do opłacenia jednej Transakcji, tylko jeden Bon podarunkowy.  
 6. Wystawca jest uprawniony odmówić realizacji Bonu podarunkowego w sytuacji, gdy:

a)     Upłynął termin ważności Bonu podarunkowego, wskazany na Bonie podarunkowym,

b)     Działania Użytkownika naruszają Regulamin lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,

c)      Na Bonie podarunkowym widoczne są ślady przerobienia lub podrobienia, mające na  celu w szczególności wydłużenie okresu ważności wskazanego Bonu podarunkowego.

7. Po wykonaniu czynności opisanych w niniejszym paragrafie, wartość ceny do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość Bonu podarunkowego.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sprzedażą Bonów podarunkowych należy składać bezpośrednio do Wydawcy poprzez złożenie reklamacji w wybranym POS-ie.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz używaniem Bonów podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu w następujący sposób:

a)    listownie na adres: Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jasielska 10a, 60 – 476 Poznań,

b)      elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@neonail.pl

4. Użytkownik może złożyć reklamację jeśli usługi określone w Regulaminie nie są realizowane lub też są realizowane, ale niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://www.neonail.pl/regulamin-bonow-podarunkowych.html.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika, Wydawca może przesłać Użytkownikowi Regulamin w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Nabywca poprzez dokonanie zakupu oraz Użytkownik poprzez skorzystanie z Bonu podarunkowego oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz akceptują jego treść.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli konieczność dokonania zmian wynikać będzie z czynników niezależnych od Wydawcy. O zmianie Regulaminu Wydawca poinformuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie: https://www.neonail.pl/regulamin-bonow-podarunkowych.html, wraz z informacją od kiedy obowiązuje zmieniony Regulamin.
 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, do Bonów podarunkowych wydanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie będzie miała poprzednio obowiązująca treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie tylko wobec Bonów podarunkowych wydanych po jego wejściu w życie.
 6. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 27 stycznia 2021 roku.