3+2: ZGARNIJ HYBRYDY LUB KLASYKI za 1zł
WCHODZĘ W TO!
Regulaminy

Konkurs na sklepie

Wyniki walentynkowego konkursu "NEONAILOVE stylizacje"

Bardzo dziękujemy za tak liczny udział w konkursie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszych walentynkowych stylizacji. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być tego częścią. Niestety mieliśmy możliwość wybrać tylko 6 stylizacji.

Czas poznać laureatki:

I nagroda: Arleta Flejmer "Walentynkowe Love"

II nagroda: Robię paznokcie Marta Zaremba "French Love"

III nagroda: Marta Hermacka "Sexy red"

IV nagroda: Martyna Remisz "Walentynkowy zawrót głowy"

V nagroda: Natalia Oracz "Walentynkowy french"

VI nagroda: Justyna Kość "Valentine's nails"

 

*Nagrodzone Panie prosimy o kontakt mailowy na adres: pomoc@cosmogroup.pl w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących wysyłki nagród.

Wszystkie stylizacje konkursowe dostępne są w zakładce "Sprawdź inspiracje"

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach.

 

 

 

Regulamin konkursu "NEONAILOVE stylizacje"

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000437232, identyfikującą się numerem REGON: 302250849 NIP: 9721241158, właściciel marki oraz sklepu internetowego www.neonail.pl(dalej „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.
 3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem strony sklepu internetowego dostępnej pod adresem: www.neonail.pl.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 5. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej (dalej „Uczestnik”). Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 13-18 lat), mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgoda ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.   
 2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: małżonka, wstępnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. Udział jest bezpłatny.
 4. Konkurs trwa od 05.02.2021 od godz.12:00 do 19.02.2021 do godz. 12:00 czasu polskiego.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a)      Wykonanie za pomocą dowolnej techniki fotograficznej zdjęcia wykonanej własnoręcznie oraz za pomocą lakierów NEONAIL kreatywnej, walentynkowej stylizacji paznokci oraz,

b)     Opublikowanie wykonanej fotografii przedstawiającej wykonaną stylizację paznokci, na stronie sklepu internetowego Organizatora, pod adresem: https://www.neonail.pl/dodaj-inspiracje.html oraz,

c)    Dodanie opisu, w treści którego Uczestnik wskaże nazwy wykorzystanych do stworzenia stylizacji produktów marki NEONAIL oraz dopisanie, że jest to Praca Konkursowa.

d)     Zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień.

Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.

6. Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:

a)    Mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,

b)    Mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,

c)    Mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,

d)    Mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,

e)     Mogą w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.

7. Uczestnik publikując prace (zdjęcie oraz opis stylizacji) w ramach Konkursu (dalej: „Praca konkursowa”) deklaruje, iż publikacja Pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.

8. Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Spośród przesłanych zgłoszeń, Komisja konkursowa dokona wyboru tych Prac konkursowych, które zostały opublikowane na stronie sklepu internetowego www.neonail.pl, oraz które spełniają wymagania określone w § 2 Regulaminu Konkursu. 
 2. Spośród wszystkich opublikowanych Prac konkursowych Komisja konkursowa wybierze 6 najlepszych, zdaniem Komisji Konkursowej Prac konkursowych, za wykonanie których Komisja Konkursowa przyzna: 6 nagród:

a)    jedna nagroda za 1 miejsce – nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest karta podarunkowa o wartości 200zł (6697), do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora www.neonail.pl.

b)    dwie nagrody za 2 miejsce – nagrodą za zajecie drugiego miejsca jest karta podarunkowa o wartości 100zł (6696), do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora www.neonail.pl.

c)    trzy nagrody za 3 miejsce – nagrodą za zajecie trzeciego miejsca jest karta podarunkowa o wartości 50zł (6695), do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora www.neonail.pl.

Łącznie Komisja konkursowa przyzna w ramach Konkursu 6 nagród.

3. Komisja Konkursowa przyzna Nagrody za wykonanie tych Prac konkursowych, które w ocenie Komisji konkursowej są najlepsze pod względem:

a)      Kreatywności i zaangażowania Uczestnika – pod tym kryterium oceniana będzie ciekawość Pracy konkursowej oraz nakład pracy, jaką wykonać musiał Uczestnik w celu stworzenia Pracy konkursowej,

b)     Estetyki wykonania – w zależności od formy Pracy konkursowej jaką wybrał Uczestnik, oceniana będzie wyrazistość, odpowiednie naświetlenie, zrozumiałe sformułowania, itp.,

c)      Forma wykonania – pod tym kryterium oceniana będzie forma Pracy konkursowej jaką wybrał Uczestnik – im trudniejsza forma tym wyżej zostanie oceniona,

d)     Zgodność Pracy konkursowej z tematyką Konkursu – praca musi odpowiadać na pytanie postawione w § 2 ust. 5 lit. c) Regulaminu,

e)     Twórcze i artystyczne podejście do realizacji Pracy konkursowej – pod tym kryterium oceniane będą walory/cechy artystyczne Pracy konkursowej.

4. Sposób wykorzystania kart podarunkowych reguluje odrębny „Regulamin kart podarunkowych w sklepie internetowym www.neonail.pl”, dostępnym na stronie https://www.neonail.pl/.

5. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Powyższe będzie miało zastosowanie, o ile z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Nagrody.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 24.02.2021r do godziny 12:00, za pośrednictwem strony internetowej www.neonail.pl, w zakładce ”Konkurs na stronie” bezpośrednio nad zakładką „Reklamacje i zwroty”.

7. Warunkiem odebrania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych wraz z danymi adresowymi w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: pomoc@cosmogroup.pl, w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników. W przypadku gdy zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: pomoc@cosmogroup.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią, na jego udział w Konkursie. W przypadku nie przesłania oświadczenia we wskazanym terminie nagroda nie zostanie przyznana takiemu Zwycięzcy oraz Komisja konkursowa przyzna Nagrodę innemu Zwycięzcy.

8. Organizator zobowiązuje się przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej Nagrodę dla Zwycięzcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych osobowych, wskazanych w ust. 7 powyżej.

9. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu nie prześle wymaganych informacji, w wymaganym terminie, zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda przepada – nie zostanie przekazana innemu Uczestnikowi Konkursu. Wszelką odpowiedzialność za tego typu działania ponosi Zwycięzca. Komisja Konkursowa powiadomi o uzupełnieniu wyników Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 6 Regulaminu.

10. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

11. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.

12. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

 

§ 4. Prawa autorskie

 1. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie potwierdza, iż zgłoszona przez niego Praca konkursowa (praca artystyczna) jest jego dziełem do którego posiada pełnie praw autorskich i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Zamieszczając Prace konkursową zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z Pracy konkursowej poprzez jej publikowanie na następujących polach eksploatacji:

a)    utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśma światłoczuła, magnetyczna, celuloidowa, nośniki cyfrowe – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Disc, płyta MP3, klisza fotograficzna, płyta analogowa, dysk optyczny, kości pamięci, i innych nośnikach pamięci,

b)    zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską,  reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,

c)    wprowadzenie do pamięci komputera,

d)    wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych,

e)    tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,

f)     wprowadzenie do sieci teleinformatycznej np. Internet, wykonywanie kopii takich zapisów oraz ich rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych,

g)    rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych    Organizatora oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych,

h)    udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Organizatora.

 

§ 5. Uprawnienia Organizatora

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowy, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłaszać w terminie do dnia 26.03.2021.
 2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pomoc@cosmogroup.pl
 3. W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem, przetwarzanych w ramach Konkursu danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:

a)  przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenie weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie Nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu,

b)  wywiązanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przekazanej Nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),

c)   rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i Współorganizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),

4. Z Organizatorem konkursu możesz skontaktować się za pośrednictwem:

a)  Przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Organizatora,

b)   Wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: pomoc@cosmogroup.pl

5. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać Nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: pomoc@cosmogroup.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków nałożonych na mocy niniejszego Regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem. Termin przedawnienia roszczeń określony został przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych, w szczególności firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej za pośrednictwem których Organizator dostarcza Nagrody.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe podczas Konkursu są przetwarzane niegodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu, będą podejmowane  tylko  w sposób określony w § 2 ust. 8 Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: www.neonail.pl
 2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzania Konkursu, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyraża zgoda na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.