Dodaj do koszyka 5 lakierów, a 2 otrzymasz za 2 zł!

ZAMAWIAM

3+2!

ZAMAWIAM

Wzrost eksportu firmy COSMO GROUP poprzez realizację programu Go to Brand

Dotacje 2017 - Wzrost Eksportu firmy poprzez realizację programu Go to Brand

COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami".

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe realizowane na linii COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA – Partnerzy. Planowane stworzenie platformy B2B zautomatyzuje procesy biznesowe, zachodzące pomiędzy COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA a Partnerami biznesowymi, którzy będą mogli realizować współpracę za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W ramach projektu wdrożone zostaną technologie elektroniczne wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej, czyli tzw. cienkiego Klienta. Rozwiązanie informatyczne, będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznej wymiany danych typu B2B, funkcjonującej w oparciu o nowoczesny workflow, która pozwoli na automatyzację zidentyfikowanych na etapie przygotowań założeń do wdrożenia systemu B2B, procesów biznesowych.

Zasięg: międzynarodowy (Szwecja, Niemcy, Czechy, Grecja)
Rynek docelowy: Polska i zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-018/14-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

11.07.2014r/Zapytanie ofertowe

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

COSMO GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Akacjowa 4
62-002 Suchy Las

II. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

 1. Serwer - 1 szt.
 2. Windows Server 2012 OEM R2 - 1 szt.
 3. Windows Server Terminal 2012 z 5 CAL - 1 szt.
 4. Microsoft SQL Server Standard 2012 - 1 szt.
 5. Komputery stacjonarne z monitorem - 10 szt.
 6. Windows Server 2012 CAL dla użytkowników - 12 szt.
 7. Microsoft SQL Standard 2012 CAL dla użytkowników -12 szt.
 8. Instalacja i konfiguracja infrastruktury technicznej i oprogramowania serwerowego - 18rbg.
 9. Comarch ERP XL Moduł Administracja 12 szt.
 10. Comarch ERP XL Moduł Zamówienia 12szt.
 11. Comarch ERP XL Moduł Księgowość 1 szt.
 12. Comarch ERP XL Moduł Business Intelligence 1 szt.
 13. Migracja danych - 50rbg
 14. Testy systemu - 24rbg
 15. Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników własnych COSMO GROUP Sp. z o.o. Sp. k. 60rbg
 16. Wdrożenie Comarch ERP XL Moduł Administracja - 38 rbg
 17. Wdrożenie Comarch ERP XL Moduł Zamówienia - 56rbg
 18. Wdrożenie Comarch ERP XL Moduł Księgowość - 20rbg
 19. Wdrożenie Comarch ERP XL Moduł Business Intelligence - 60rbg
 20. Comarch ERP XL Moduł Business Intelligence - licencje dostępowe - 2 szt.
 21. Comarch ERP XL Moduł Handel - Sprzedaż 12szt.
 22. Platforma Komunikacji Biznesowej (PwB2B) - 1 szt.
 23. Wdrożenie Platforma Komunikacji Biznesowej (PwB2B) - 194rbg
 24. Wdrożenie Comarch ERP XL Moduł Handel - Sprzedaż 80rbg

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Integralną częścią zapytania ofertowego jest specyfikacja na podstawie, której należy dokonać wyceny.

Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego.

Oferta powinna:

 • zawierać dane oferenta
 • posiadać datę sporządzenia
 • termin ważności oferty
 • zawierać oświadczenie, iż w przypadku wyboru oferty do realizacji, oferent przedłoży na wezwanie Zamawiającego pisemną zgodę producenta na modyfikację standardowych funkcjonalności systemu, pisemna zgoda zostanie przedłożona w terminie 1 dnia od wezwania Zamawiającego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: it@neonail.pl lub dostarczona do biura na adres ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: +48 612 502 439
Termin nadsyłania ofert do 18.07.2014. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert stanowi:

 1. Cena: 60% Wartość punktowa kryterium „Cena” jest wyliczana wg wzoru:

  najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert

  ---------------------------------------------------------------------------------- x 60

  Wartość netto wskazana w badanej ofercie
 2. Doświadczenie oferenta we wdrażaniu systemów ERP XL w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu złożenia oferty): 20%

  Doświadczenie oferenta powinno zostać udokumentowane wykazem firm, w których wdrożono system ERP XL w okresie ostatnich 3 lat - nazwa i adres klienta, termin realizacji, przedmiot usługi.

  Wartość punktowa kryterium „Doświadczenie” jest wyliczana wg wzoru:

  Liczba zrealizowanych zleceń w badanej ofercie

  ---------------------------------------------------------------------------------- x 20

  Oferta wskazująca najwyższą liczbę zrealizowanych zleceń w otrzymanych ofertach
 3. Doświadczenie oferenta we wdrażaniu narzędzia Business Intelligence w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu złożenia oferty): 10%

  Doświadczenie oferenta powinno zostać udokumentowane wykazem firm, w których wdrożono narzędzie Business Intelligence w okresie ostatnich 3 lat - nazwa i adres klienta, termin realizacji, przedmiot usługi, imię i nazwisko przedstawiciela klienta, który może potwierdzić wykonanie wdrożenia oraz jego numer telefonu.

  Wartość punktowa kryterium „Doświadczenie BI” jest wyliczana wg wzoru:

  Liczba zrealizowanych zleceń w zakresie BI w badanej ofercie

  ---------------------------------------------------------------------------------- x 10

  Oferta wskazująca najwyższą liczbę zrealizowanych zleceń w zakresie BI w otrzymanych ofertach
 4. Deklarowany czas reakcji na zgłoszony problem: (10%, przy czym 1 pkt = 1%)

  Deklarowany czas reakcji na zgłoszenie problemu ma zapewnić Zamawiającemu prawidłowe funkcjonowanie systemu B2B po jego wdrożeniu, co Oferent zagwarantuje poprzez zapewnienie reakcji konsultanta i wizyty w siedzibie Zamawiającego w jak najkrótszym terminie od momentu zgłoszenia problemu.

  Wartość punktowa kryterium „Doświadczenie” jest wyliczana następująco:
  • przyjazd konsultanta w czasie poniżej 1 godz. od zgłoszenia problemu - 10 pkt
  • przyjazd konsultanta w czasie od 1 godz. ale krócej niż 2 godz. od zgłoszenia problemu – 8pkt
  • przyjazd konsultanta w czasie od 2 godz. ale krócej niż 4 godz. od zgłoszenia problemu – 6 pkt
  • przyjazd konsultanta w czasie od 4 godz. ale krócej niż 6 godz. od zgłoszenia problemu – 4 pkt
  • przyjazd konsultanta w czasie od 6 godz. ale krócej niż 8 godz. od zgłoszenia problemu – 2 pkt
  • przyjazd konsultanta w dniu następnym od zgłoszenia problemu – 1 pkt
  • konsultacja telefoniczna, uzgodnienie przyjazdu w terminie innym niż wskazany wyżej – 1 pkt
  • inny niż powyżej – 0 pkt

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach 1-4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację projektu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.

W przypadku nie załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, punktacja za dane kryterium nie zostanie przyznana.

Załączniki:

Specyfikacja
Wzór formularza ofertowego
Specyfikacja do zapytania ofertowego

Serwer - 1 szt.

Minimalne parametry:

Dell Power Edge, procesor min.: 2,20 GHz, 6 rdzeni, min.: 32 GB RAM, z certyfikatem ENERGY STAR®

Intel Xeon E5-2430 (2,20GHz, 6 rdzeni, 15MB pamięci podręcznej, 7,2GT/s QPI, 95W, Turbo)

 • Obudowa 3,5 cala na maks. 8 dysków twardych Hot Plug
 • 3 x 16GB RDIMM, 1600MHz, Low Volt, Dual Rank, x4
 • 2 x 2TB SATA 7200obr./min 3,5 cala dysk twardy Hot Plug
 • 2 x 300GB SAS 6Gb/s 10tys.obr./min 2,5-calowy hybrydowy dysk twardy Hot Plug w klatce 3,5 cala
 • PERC H710 kontroler adaptera RAID, 512MB nieulotnej pamięci podręcznej
 • WEWNETRZNY DVD+/-RW, SATA
 • 2 x 2m przewód zasilający do szafy serwerowej C13/C14 12 A
 • Podwójny nadmiarowy wymieniany bez wyłączania systemu zasilacz (1+1), 495W
 • Kabel PERC do 3,5-calowej obudowy z 8 dyskami twardymi z technologia hot-plug
 • Wbudowana karta sieciowa
 • Szyny wsuwane ReadyRails bez ramienia do kabli
 • C21 - nieskonfigurowana macierz dla kontrolera H310/H710, 1-16 dysków SAS/SATA/SSD
 • iDRAC7 Express
 • Gwarancja 3 Lata- Next Business Day (1 rok na dyski SATA)

Zasilacze wysokowydajne 80 PLUS Platinium

Intel Xeon serii E5 zastosowane technologie Intel Intelligent Power Capability oraz Intel Turbo Boost Technology 2.0 moduły pamięci zasilane napięciem 1,35V

Dell „Low-Flow” Fan Technology

Dell OpenManage

Komputery stacjonarne z monitorem - 10 szt.

Minimalne parametry:

Komputer - HP Intel I5 4. generacji/8 GB RAM/256 SSD/
Wielordzeniowe, 64 bitowe, wielowątkowe, 8MB pamięci podręcznej
Monitor - Philips monitor 24''
Znak ENERGY STAR®

Comarch ERP XL Moduł Administracja 12 szt.

Moduł stanowiskowy. Będzie zawierał wstępną konfigurację sytemu B2B; definiowanie typów i serii dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych systemu B2B, indeksowania baz danych; Tworzenia nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu.

Comarch ERP XL Moduł Zamówienia 12szt.

Moduł stanowiskowy. Będzie dopełnieniem modułu sprzedażowego i będzie zarządzał procesami związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie będzie mógł przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które będzie mogło być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych.

Moduł będzie umożliwiał częściową bądź całościową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień będzie można rezerwować ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji asortymentu. Moduł będzie umożliwiał tworzenie dokumentów przedpłat/zaliczek skojarzonych z konkretnym zamówieniem.

Comarch ERP XL Moduł Księgowość 1 szt.

Moduł stanowiskowy. Moduł będzie umożliwiał zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty faktur), oraz pilnowanie należności i stanu rozrachunków z partnerami. Moduł będzie umożliwiał śledzenie historii transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wglądu w obroty, stany należności danych Partnerów na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.

Comarch ERP XL Moduł Business Intelligence 1 szt. , Comarch ERP XL Moduł Business Intelligence - licencje dostępowe - 2 szt.

Moduł serwerowy. Business Intelligence to moduł, który będzie umożliwiał raportowanie ze wszystkich obszarów funkcjonowania systemu B2B. Moduł będzie wyposażony w Księgę Raportów - to rozwiązanie, którego rolą będzie umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych, nie tylko w formie tabel przestawnych czy wykresów, ale także map oraz karty wyników. Bardziej zaawansowane funkcjonalności modułu będą pozwalały na tworzenie dowolnych dedykowanych raportów. Business Intelligence będzie umożliwiał planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy z Partnerami, będzie posiadał zaimplementowane wygodne szablony budżetów do natychmiastowego zastosowania oraz będzie zawierał mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających budżet(zarówno ze strony Partnera, jak i COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA). Dostęp do aplikacji oraz raportów będzie mógł odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej poprzez wykorzystanie narzędzia jakim będzie e-BI. E-BI będzie umożliwiał analizę wielobazową w oparciu o bazy danych systemu B2B,. Prezentacja raportów będzie realizowana za pomocą technologii OLAP oraz raportów tabelarycznych lub wykresów.

Zakres funkcjonalności modułu BI wykraczać będzie poza wymianę danych czy obsługę relacji handlowych, gdyż dotyczyć będzie przetwarzania danych bazowych (wejściowych) w systemie B2B np. zamówień od Partnerów, asortymentu, rezerwacji itp. na dane o złożonych strukturach względem danych wejściowych – dane wyjściowe będą to złożone raporty wielowymiarowe i wielodziedzinowe ze wszystkich danych zagregowanych w systemie B2B. Elektroniczna Usługa automatycznego przetwarzania danych w ramach modułu BI będzie gwarantowała najwyższą precyzyjność i dostępność dla Partnerów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu zabezpieczenia danych

Licencje dostępowe dla użytkowników – niezbędny moduł dostępowy dla użytkowników obsługujących raportowanie w module BI

Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników własnych COSMO GROUP Sp. z o.o. Sp. k. 60rbg

Przeprowadzone będzie dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego 12 użytkowników systemu B2B).

Zakres szkolenia (główne obszary tematyczne):

 • System B2B – informacje ogólne
 • Zasady korzystania z systemu B2B
 • Funkcjonalności modułów systemu B2B

Comarch ERP XL Moduł Handel - Sprzedaż 12szt.

Moduł stanowiskowy. Będzie pozwalał na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów w systemie B2B. Moduł ten, będzie umożliwiał przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Będzie posiadał rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów – partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych kart zarówno Partnerów jak i asortymentu staną się potężnym narzędziem do sprostania oczekiwaniom Partnerów biznesowych.

Platforma Komunikacji Biznesowej (PwB2B) - 1 szt.

Będzie to dedykowany moduł do zarządzania informacją opierający się na danych pobranych z bazy systemu ERP(Comarch ERP XL). PwB2B będzie umieszczona na serwerze. Będzie to moduł, dzięki któremu partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były wystawione dla danego partnera. Będzie pozwalał na prezentowanie oferty firmy wraz z ich opisem i zdjęciami i cenami dedykowanymi dla danego partnera (po uwzględnieniu jego poziomu rabatowego, terminów płatności itp.). Funkcjonalność modułu będzie zapewniała definiowanie oraz przechowywanie w systemie B2B obiektów biznesowych odpowiadających asortymentowi, który będzie obecnie w sprzedaży. Ponadto moduł ten będzie umożliwiał dostęp do aktualnych stanów magazynowych, przesyłanie komunikatów oraz publikowanie informacji handlowych dla partnerów. Moduł wyposażony będzie w profil partnera, który będzie pozwalał na zmianę/bieżącą aktualizację danych firmowych oraz kontaktowych. Podstawową funkcjonalnością w ramach modułu będzie udostępnienie interfejsu dostępowego (webowego) do systemu w wersji on-line – co stworzy możliwość dokonywania zamówień w samym module na rzeczywistych stanach magazynowych, w danym czasie, oraz podglądu dokumentów zamówień (historycznie) lub też ponownego dokonania zamówienia na bazie zamówienia historycznego (ponowne wykonanie zamówienia historycznego). Rdzeniem aplikacji będzie Framework MVC3 lub MVC4, za pomocą którego będą realizowane następujące funkcje:

Identyfikacja i prawa dostępu użytkownika:

Klucze autoryzacyjne( zależnie od ustaleń) będą oparte o login, mail, hasło itd. System uprawnień, ze względu na możliwość obsługi wielu partnerów będzie w pełni konfigurowalny, z podziałem na: administratorów, kontrahentów, pracowników itd. W każdym momencie będzie możliwość dodania nowego profilu uprawnień poprzez interfejs.

Baza danych

PwB2B będzie posiadała własną bazę SQL, w której będą przechowywane wszelkie potrzebne dane do obsługi samej aplikacji jak i kontrahentów. Wraz z potrzebą aplikacja będzie pobierała niezbędne informacje z bazy Comarch ERP XL tworząc przy tym spójną strukturę we własnej bazie danych.

Komunikacja z bazą danych XL.

PwB2B będzie komunikowała się z bazą Comarch ERP XL w celu pobrania danych potrzebnych do obsługi partnerów. Będzie także możliwość wysłania informacji zwrotnej do bazy XL, w celu na przykład synchronizacji stoków. Podstawą do komunikacji będzie :

 • WebService lub REST WebService z wdrożonym szyfrowanie danych (SSL),
 • bezpośrednio API systemu Comarch ERP XL,
 • bezpośrednie operacje na bazie Comarch ERP XL,

Dostęp do danych:

PwB2B będzie umożliwiała Partnerom automatyczny dostęp do kartotek cenników, kartotek towarów, podgląd stanów magazynowych i dokumentów archiwalnych takich jak zamówienia i faktury oraz rozrachunków i analiz sprzedażowych/raportów.

Obsługa zamówień i sprzedaży

System PwB2B został zaprojektowany żeby integrować łańcuch dostaw. Będzie on zastępował tradycyjny kanał komunikacji między COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, a odbiorcami. Korzyści płynące z wdrożenia PwB2B w obszarze zamówień:

 • monitoring stanu zapasów i kojarzenie rezerwacji zasobu towarów w drodze
 • realizacja zamówienia
 • rozliczenie zakupów – tzw. trójstronne rozliczenie zakupów, czyli uzgodnienie zamówienia z wydaniem zewnętrznym, fakturą i zaistniałą płatnością
 • możliwość przypisywania adnotacji do konkretnego dokumentu (zamówienie, wydanie zewnętrzne, faktura)

Obszar sprzedaży będzie obsługiwany w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone na platformie. Będzie pozwalało to na wyeliminowanie błędów powstających przy tradycyjnej ustnej i papierowej formie wymiany danych.

Komunikacja

W PwB2B będzie wdrożony komunikator umożliwiający szybką wymianę informacji i dokumentów pomiędzy stronami. Komunikator będzie umożliwiał wymianę, wersjonowanie i archiwizowanie dokumentacji cyfrowej z pełnym podglądem na historię uzgodnień między stronami. Będzie pozwalało to ograniczyć ilość zużywanego papieru oraz zautomatyzować obieg dokumentów nienadzorowanych w firmie. Platforma będzie modułem udostępnionym dla Partnerów w celu realizacji procesów biznesowych i dodatkowo będzie miała kilka wersji językowych umożliwiających obsługę partnerów zagranicznych.

System alarmów i powiadomień

W PwB2B będzie wdrożony konfigurowalny system wysyłający odpowiednie monity i alerty do użytkowników (np.: o przekroczeniu terminu płatności, o nadchodzącym dokumencie cyfrowym, o wystawieniu faktury, o zbliżającym się terminie płatności za faktury). Obszarem powiadomień będzie objęta struktura i prawidłowe działanie aplikacji. W razie wystąpienia braku spójności danych, bądź błędu automatyczny monit wyeliminuje powielanie błędu.

Aplikacja nie będzie produktem zamkniętym. Będzie mogła być w przyszłości swobodnie rozbudowywana o kolejne funkcjonalności i moduły. Zaletą rozwiązania będzie brak opłat licencyjnych po zakupie oprogramowania. Zakup będzie zapewniał wieczystą możliwość użytkowania aplikacji zintegrowanej z systemem Comarch ERP XL

Transport eksponatów na targi INTERCHARM KIJÓW odbywające się w terminie 20-22.09.2017

Dotacje NEO Make Up