Dodaj do koszyka 5 lakierów, a 2 otrzymasz za 2 zł!

ZAMAWIAM

3+2!

ZAMAWIAM

Dane osobowe

Ochrona danych osobowych

Co to jest RODO?

RODO jest to potoczne określenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). W związku z rozpoczęciem stosowania RODO od dnia 25 maja 2018 roku, przekazujemy poniżej informacje dot. przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cosmo Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Poznaniu  (60-476), ul. Jasielska 10 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849.

W jaki sposób możesz się skontaktować z Administratorem?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej również: IOD), którym jest p. Marek Furmańczak.

Dostępne sposoby kontaktu oraz dane kontaktowe do IOD:

a) przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Administratora,
b) wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: gdpr@cosmogroup.pl,
c) kontakt telefonicznych pod numerem telefonu – 513866696.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania zawartej przez Ciebie z nami umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – jeśli zawarłeś z nami jakąkolwiek umowę,
b) prowadzenia działań marketingu produktów i usług własnych – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych – jeśli zawarłeś z nami jakąkolwiek umowę,
c) rozliczenia zawartej przez Ciebie umowy – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – jeśli zawarłeś z nami jakąkolwiek umowę,
d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e) ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed wszelkimi roszczeniami, które możemy posiadać lub mogą zostać do nas skierowane, z tytułu realizacji zawartej przez Ciebie z nami umowy np. rozpatrywanie złożonych reklamacji – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeśli subskrybowałeś nasz Newsletter,
g) udzielenie odpowiedzi na przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej prze Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeśli przesłałeś do nas zapytanie,
h) powiadomienie Ciebie o dostępności szukanego produktu – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie realizacji umowy zawartej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b. RODO) – jeśli złożyłeś zapytanie o dostępność wybranego produktu,
i) umożliwienia Tobie zamieszczenia opinii o naszym produkcie – przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie realizacji umowy zawartej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b. RODO) – jeśli zamieściłeś opinię o produkcie.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazać następującym podmiotom:

a) dostawcom usług informatycznych, z pomocy których korzystamy przy prowadzeniu sklepu internetowego,
b) podmiotom, za pośrednictwem których dostarczamy swoje produkty – jeśli dokonałeś zakupów w naszym sklepie internetowym. W zależności od Twojego wyboru będą to: firma kurierska, firma InPost Paczkomaty sp. z o.o. lub Poczta Polska S.A.,
c) dostawcom usług płatniczych – jeśli wybrałeś sposób zapłaty za nasze produkty poprzez system dotpay.pl,
d) uprawnionym organom państwowym – jeśli do Administratora skierowane zostanie żądanie ujawnienia Twoich danych,e) innym podmiotom – jeśli wyraziłeś zgodę na przekazanie swoich danych.

Przez jaki okres Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe?

a) w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy – będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy,
b) w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu wycofania udzielonej zgody,
c) w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratorad) w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu – będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać z tytułu realizacji zawartej umowy.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jako właścicielowi tych danych, RODO przyznaje Tobie szereg uprawnień, z których możesz swobodnie korzystać. Są to:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia Twoich danych (prawo do bycia zapomnianym),
e) prawo do przeniesienia danych do innego Administratora lub otrzymania swoich danych w powszechnie używanym formacie,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
g) prawo do wycofania Twojej zgody, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody. Możesz wówczas wycofać Twoją zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie Twojej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem,
h) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów prawnych, w tym unijnego rozporządzenia RODO.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w sytuacji, gdy podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy z Administratorem, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

Czy Administrator stosuje profilowanie?

W ramach prowadzonych działań marketingowych, podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o historię przeglądania przez Ciebie Internetu. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o analizy statystyczne i mają wpływ na dobór reklam wyświetlanych podczas korzystania z Internetu. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących np. osobistych preferencji danej osoby fizycznej, jej zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany dla celów marketingowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.